تلسکوپ

تلسکوپ

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون

تلسکوپ

تلسکوپ یکی از تجهیزات ستاره شناسی که جهت مشاهده دقیق ستارگان مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع تلسکوپ:
تلسکوپ ساده
تلسکوپ آماتور
تلسکوپ پیشرفته